Đoạn đầu đài

  • Giàn giáo Ringlock

    Giàn giáo Ringlock

    Giàn giáo Ringlock là một hệ thống giàn giáo mô-đun an toàn và tiện lợi hơn, nó có thể được chia thành hệ 48mm và hệ 60.Hệ thống Ringlock được cấu thành bởi tiêu chuẩn, sổ cái, dấu ngoặc nhọn, đế jack, đầu chữ u và các thành phần khác.Tiêu chuẩn được hàn bằng hoa thị với tám lỗ trong đó bốn lỗ nhỏ để nối sổ cái và bốn lỗ lớn khác để kết nối nẹp chéo.