Cầu số 6 Aojiang

Địa điểm:Ôn Châu, Trung Quốc

Tên dự án:Cầu số 6 Aojiang

Hệ thống ván khuôn:Điều chỉnh ván khuôn Arced;Hệ thống leo núi


Thời gian đăng bài: tháng 4-16-2021