Hồ chứa Chalsen

Địa điểm: Nội Mông, Trung Quốc

Tên dự án:Hồ chứa Chaersen

Hệ thống ván khuôn:Ván khuôn dầm gỗ;Hệ thống leo núi;Hệ thống chống giàn giáo


Thời gian đăng bài: tháng 4-16-2021